Felhasználási feltételek

Jelen honlap az ADVENIO Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046459; székhely: 1089 Budapest, Üllői út 102.; adószám: 14894138-2-42; a továbbiakban: Szolgáltató) kizárólagos tulajdona. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vétele kizárólag az alábbi kikötésekkel és feltételekkel, a Magyar Köztársaság jogszabályaival összhangban megengedett.

Szolgáltatás:

A Szolgáltatás magába foglalja a www.classfm.hu (a továbbiakban: Honlap) alatt elérhető közösségi oldalon nyújtott valamennyi funkciót, melynek keretében Ön közzé teheti a Honlapon üzeneteit, kommentjeit, fényképeit az Önnek biztosított felhasználói felületen, illetve beállításoktól függően más felhasználók üzenő falán, valamint ismeretséget köthet másokkal. 

Regisztráció:

A Szolgáltatás igénybe vételéhez Önnek regisztrálnia kell a Honlapon. A regisztráció során meg kell adnia nevét, az országot, valamint a várost ahol lakik, nemét, születésének dátumát, egy érvényes e-mail címet, választania kell egy jelszót, továbbá nyilatkozhat arról, hogy jelenleg kapcsolatban él-e, illetve szeretne-e másokkal ismerkedni. A jelszó titokban tartásáért Ön felel.

A regisztrációval Ön vállalja, hogy a Szolgáltató haladéktalanul értesíti a felhasználói azonosítóval történő minden jogosulatlan használatról, kijelenti, hogy az Ön szerződéskötési képessége nem korlátozott, valamint hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató kérésére bizonyos korlátozott információt nyújt magáról, melynek időszerűnek, valóságosnak és teljesnek kell lennie.

A Szolgáltatást csak 14 éven felüli természetes személyek vehetik igénybe. 14 éven aluli felhasználók a Szolgáltatást csak szülői felügyelettel vehetik igénybe.

A regisztráció során megadott adatokat az Ön hozzájárulásának függvényében - kizárólag az Ön által ismerősként megjelölt és ekként visszaigazolt ismerőseivel, vagy minden felhasználóval - osztjuk meg.

Amennyiben az Ön által megadott, személyazonosításra alkalmas adat félrevezető, a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a felhasználó kilétét további, a felhasználóra vonatkozó adat, akár személyi azonosításra alkalmas fényképes igazolvány bekérésével ellenőrizze, a félrevezető azonosítók alkalmazásának az elkerülése érdekében. Ön vállalja, hogy az ellenőrzés céljából Önnek megküldött e-mail-t 24 órán belül megválaszolja, ellenkező esetben a felhasználói státusa törölhető. A vélelmezett félrevezető azonosító használatáról történő tudomásszerzést követően a felhasználói hozzáférés az ellenőrzési folyamat lezárulásáig korlátozható. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel az ezen kötelezettség elmulasztásából származó károkért.

A Szolgáltató kijelenti, hogy a felhasználói adatokat harmadik személyeknek sem reklámozási, sem egyéb céllal nem adja ki.
Ön hozzájárul ahhoz, hogy az adatait a Szolgáltató összegyűjtse, felhalmozza, és névtelenül a Honlap rendszerébe integrálja, valamint az adatokat anonim statisztikai és analitikus bejelentési célokra felhasználja.  

A megadott e-mail cím átírásához, vagy a profil törléséhez a Szolgáltató személyazonosításra alkalmas igazolványt, vagy e-mail címet kérhet.

Felhasználói magatartás:

Ezen felhasználási feltételek elfogadásával Ön beleegyezik abba, hogy a Szolgáltatást nem használja zaklatásra, rágalmazásra, becsületsértésre, az emberi méltóság és az egyenlőség alkotmányos elvének megsértésére, vagy más módon, más felhasználók személyiségi és egyéb jogainak megsértésére. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy törölje, vagy korlátozza azokat a felhasználókat, illetve felfüggessze azokat a funkciókat, akik vagy amelyek használatával más egyéneket zaklattak akár üzenőfalakon, magánüzenetek formájában, listák útján, a Szolgáltatáson keresztül megjelenített tartalmakkal, vagy bármely más nyilvános felületen vagy módon.

A felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének az érdekében. A felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának a felhasználásával valósul meg.

Tartalom:

Ön teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amit a Szolgáltatás keretén belül a Honlapon elhelyez, vagy megjelenít, ideértve, de nem kizárólagosan a fényképeket, személyes adatokat, beszélgetéseket, listákat, személyes üzeneteket, és bármely tartalom következményeit is. A Szolgáltató automatikusan nem ellenőrzi a felhasználók által elhelyezett, megjelenített, közzétett tartalmakat, valamint nem felelős a továbbított információkért.

A felhasználási feltételek elfogadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, vagy anyagokra történő hivatkozást, amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, más személy személyiségi jogába ütközőnek, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek, vagy egyébként kifogásolhatónak talál, valamint amelyek megsértik vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát vagy a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket.

A Szolgáltató minden értesítés nélkül jogosult eltávolítani a Honlapra feltöltött azon anyagokat vagy hivatkozásokat, amelyek nemkívánatos elektronikus kommunikáció létesítésére vagy továbbítására, mint a „spam”, vagy más tagoknak küldött lánclevelek (hoax), vagy a többi felhasználónak a Szolgáltatás használata során bármely egyéb módon történő zavarására irányulnak, vagy arra alkalmasak, ideértve az adatlapon elhelyezett és mások jogait sértő fényképeket, a fórumban az oda nem illő zavaró, agresszív vagy témán kívüli „offtopic” hozzászólásokat, illetve azokat az ismételt hozzászólásokat, amelyek több topikban, témakörben, vagy akár az üzenőfalon azonos tartalommal, rövid időn belül szórnak szét. Az ilyen ismételt hozzászólások egy bejegyzés meghagyása mellett törlésre kerülnek.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon felhasználókat, akik bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy más személyes adatával, információjával visszaélnek, különösen, ha a felhasználó által a Szolgáltatáson keresztül megjelenített tartalom:

  • védjegyet sért,
  • közszereplő, közismert ember neve, kivéve, ha ez a felhasználó anyakönyvezett neve,
  • más személy jogos és méltányolható érdekeit sértő név,
  • obszcén, vagy trágár kifejezés,
  • rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi, szexuális, politikai, vagy világnézeti hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés és magatartás,
  • burkolt vagy nyílt reklámnak minősül.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a felhasználók által a Honlapon elhelyezett információk, vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, valamint a felhasználók által a Honlapon tanúsított magatartásáért.

A Felhasználási feltételek elfogadásával Ön tudomásul veszi, hogy a Honlapon megjelenített alkalmazásokat kizárólag a saját kockázatára használja, a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért.

Felhasználási feltételek módosítása
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen felhasználási feltételeket a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a Szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított felhasználási feltételeket.