ARIANA GRANDE-Játékszabályzat

A CLASS FM

ARIANA GRANDE” elnevezésű játékának részvételi és játékszabályzata

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

1.    A Játék szervezői

1.1.      A „ARIANA GRANDE” elnevezésű promóciós játék (a továbbiakban: ”Játék”) szervezője a CLASS FM ADVENIO Zrt. (székhely: 1089 Budapest, Üllői út 102.) - (a továbbiakban ”Szervező”)

2.    Részvételi feltételek

2.1.      A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött, a 2.5 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes magyar állampolgár (”Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt

(a)   a www.classfm.hu/regisztracio/arianagrande oldalon a következő személyes adatait megadja:

·         Vezetéknév (kötelező)

·         Keresztnév (kötelező)

·         Telefonszám (kötelező)

·         Email cím (kötelező)

·         Születési dátum (év, hó, nap) (kötelező)

·         Irányítószám

(b)   valamint ezzel elfogadja a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”) meghatározott valamennyi feltételt.

·         Elfogadom a felhasználási feltéteket (kötelező)

·         Feliratkozom a hírlevélre (nem kötelező)

·         Szeretnék Ariana Grande koncertjegyet nyerni! (kötelező)

2.2.      Egy Játékos a Játék időtartama alatt egyszer vehet részt.

2.3.      A Játékból ki vannak zárva az ADVENIO Zrt. tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és ezen személyek Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

2.4.      A Játékosok a regisztráció elküldésekor megadott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége) Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

2.5.      Azok a Regisztrációk, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Regisztrációk számítógépes rögzítésre kerülnek.

2.6.      Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárják a Játékból.

2.7.      A Szervező kizárólag azokat a Regisztrációkat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját maguk által regisztrált és használt e-mail címük megadásával küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail fiók használatának jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősséget kizár.

2.8.      A Regisztráció beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, ezért ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) bármely kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, hálózati torlódás, lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az ezekből fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.9.      A Regisztrációkat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost, illetve Regisztrációt a Játékból kizárhatja.

2.10.  A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált e-mail címekkel vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, vagy egyéb tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.

3.    A Játék Időtartama

A Játék 2017. 05. 09. napján 8 óra 01 perctől 2017. 05.15. napján 08 óra 00 percig tart, az eddig az időpontig beérkezett regisztrációk vesznek részt a játékban.

4.    A Játék menete

4.1.       A 2.1 (a) és (b) pontjaiban részletezett részvételi feltételek - azaz a regisztráció - teljesítése.

4.2.       A játék időtartama alatt az összes érvényesen regisztráló játékos közül, május 15-én 8:00 után Morning Show élő adásban a műsorvezető szubjektív alapon kiválaszt egy hallgatót, akit felhív adásban. Amennyiben nem tudja elérni a lehetséges nyertest (nem elérhető vagy nem veszi fel a telefont 4. csengetésre sem), akkor új hallgatót/játékost hív.

4.3.       A játék díját abban az esetben kapja meg a játékos, ha a műsorvezető által adásban feltett 1 (egy)tudáslapú kérdésre helyesen válaszol. Amennyiben nem tudja a feltett kérdésre a helyes választ, úgy a műsorvezető, a fentiek szerint új játékost választ és hív fel.

5.    Díj

·         2 db páros belépőjegy Ariana Grande koncertjére utazással, szállással. Helyszín: London O2 Arena; Dátum: 2017. május 25.

6.    Díjak átadása

A Díj másra át nem ruházható és készpénzre át nem váltható.

A nyertesek kötelesek a Class FM-el együttműködni annak érdekében, hogy a díjak átvétele a Class FM által meghatározott határidőn belül megtörténjen.

Amennyiben a nyertest, az előre egyeztetett időpontban nem tudják elérni az általa megadott címen, akkor a nyertes a díjra a továbbiakban nem jogosult.

A díjak átvétele után az azzal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért, a Class FM felelősséget nem vállal. A díjak pénzre nem válthatóak.

A díjakkal kapcsolatban felmerülő valamennyi adó- és egyéb közterhet a Class FM viseli.

7.    Felelősség kizárás

A Class FM nem vállal felelősséget a játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatok által okozott következményekért. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a játékosokat terheli.


Figyelemmel arra, hogy a játékokban való részvétel ingyenes, a Class FM nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a játékok során, a játékok esetleges hibáiból, hiányosságaiból, a játékok során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, a játékosnál felmerülő károkért való felelősséget.

A játékos hozzájárul ahhoz, hogy adatait (nevét, születési dátumát, telefonszámát, e-mail címét) a Class FM promóciós partnerei részére a díjak eljuttatása céljából átadja.

A Class FM fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen részvételi feltételeket vagy magukat a játékokat előzetes értesítés nélkül kiegészítse vagy módosítsa. A Class FM jogosult a játékokat bármikor visszavonni, felfüggeszteni vagy megszüntetni. A Class FM a játékokkal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását www.classfm.hu teszi nyilvánossá.

8.    Adózás, költségek

A Díjhoz tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget az Advenio Zrt. viseli. Szervezőt a Díjak fentiek szerinti átadásán és az itt kifejezetten rögzített adóvonzat kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

9.    Adatvédelem, Személyhez fűződő jogok

A jelen Játékszabályzat szerinti adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

§  az ADVENIO Zrt. mint adatkezelő a megadott személyes adataikat a Játékkal összefüggésben, annak időtartama alatt a 8.2 pontban írtak szerint kezeljék;

§  nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;

§  megadott személyes adataikat – amennyiben a Játék során az adott mező kipipálásával ehhez kifejezetten hozzájárultak – a Szervező marketing-kapcsolattartás (Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlása, hirdetéseinek továbbítása, piackutatás) érdekében célhoz kötötten kezelje és felhasználja,

§  részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

A Szervező szavatolják, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosítanak a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését vagy helyesbítését az alábbi címeken: ADVENIO Zrt. 1089 Budapest, Üllői út 102.. címen vagy a gyartas@classfm.hu e-mail címen. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat t, valamint jogszabályban meghatározott esetekben eljárást kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

Az adatok kezelője:

ADVENIO Zrt. Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-63405/2013

Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül (a direkt marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásának esetét kivéve).

10.              Vegyes rendelkezések

A Regisztráció hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Díj átadásának harmadik félnek vagy a Játékosnak felróható, illetve vis maior miatti elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során az előbbiek okán keletkezett károkért a Szervező nem vállal semmilyen felelősséget.

Szervező fenntartja maguknak a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztalnak vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

Ha a játékos a Regisztráció beküldése közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

Szervező kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

Szervező fenntartja maguknak a jogot arra, hogy a Játék feltételeit bármikor indokolás nélkül módosítsák, ide értve a Játék előzetes értesítés nélküli felfüggesztését, megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszik.

Jelen Játékra Magyarország joga az irányadó, és a Játékkal kapcsolatban felmerülő bármely jogvita eldöntésére az Advenio Zrt. székhelye szerinti bíróságok kizárólagosan illetékesek.

A hivatalos Internet oldal címe a www.classfm.hu, mely a játékok meghirdetett időtartama alatt üzemel.

Budapest, 2017. május 9.

ADVENIO Zrt.

Szervező