Class FM a jégen - játékszabályzat

„Class FM a jégen”

NYEREMÉNYJÁTÉK

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

1. A játék szervezője

A „Class FM a jégen 2016” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: „játék”) szervezője az ADVENIO Zrt. (1089 Budapest, Üllői út 102., Cg.: 01-10-046459; a továbbiakban: „Class FM”.)  A Class FM játékot szervez az alábbi feltételekkel.

2. A játékban résztvevő személyek

A játékban részt vehet minden, kizárás alá nem eső, Magyarországon állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 14. életévét betöltött természetes személy, kivéve:

- a Class FM tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, és ezen személyek Ptk. 8:1.§.1. és 2. pontjában meghatározott, hozzátartozói és közeli hozzátartozói

dolgozói, velük tulajdonosi, munka-, megbízási, vállalkozási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, valamint ezen személyek – a Ptk. 8:1.§.1. és 2. pontjában meghatározott – hozzátartozói és közeli hozzátartozói.

- a játék előkészítésében és lebonyolításában közreműködő cégek (Event-Audio Kft, Human Telex Kft.), ügynökségek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyek Ptk. 8:1.§.1. és 2.pontjában meghatározott, hozzátartozói és közeli hozzátartozói;

- akit a Class FM a játékból jelen szabályzat megsértése miatt kizárt.

A játékban való részvétellel, illetve regisztrációval a játékos a jelen, www.classfm.hu internet oldalon közzétett hivatalos részvételi- és játékszabályzatot automatikusan elfogadja.

3. A játék időtartama

A játék időtartama: 2016. december 22. napján 10:00-14:00-ig és 17:00-21:00-ig,
2016. december 23. napján 10:00-14:00-ig és 17:00-21:00-ig, valamint 2016. december 27-30-ig 10:00-14:00-ig és 17:00-21:00-ig

 Ezen időtartam alatt 1 játék (együtt: Játékok) kerül lebonyolításra az alábbiak szerint:

3.1.            Akadálypálya”:

Helyszíni játék: A játék időtartama alatt élő adásban, 10:00 és 14:00 között az alábbi helyszínen 2 alkalommal: 17:00 és 20:00 között 2 alkalommal és 20:00 és 21:00 között 1 alkalommal.

Budapest, Olof Palme sétány 5. szám alatt található Városligeti Műjégpályán.

4. A játék menete

4.1 „Akadálypálya”

A játékra jelentkezésnek két feltétele van:

1. A játék ideje alatt játékos a helyszínen regisztrál, azaz a helyszínen egy regisztrációs kártyát (továbbiakban: „játékkártya”) helyesen kitölt. A játékkártyákhoz a 3.1 pontban leírt helyszínen és időpontban lehet hozzájutni. A műsor időtartama alatt, a helyszínen hostessek ingyenesen adják át a hallgatóknak a játékkártyát, melyet kitöltve kell visszaadni a hostesseknek. A játékkártya helyes kitöltése a játékban történő részvételre jogosít. A játékra jelentkezés csak akkor érvényes, ha a játékkártyán feltett 1 tudás alapú kérdésre helyesen válaszol a játékos, továbbá, ha olvashatóan minden jelentkezési adatot megad, aláírásával ellen jegyzi és azt a regisztrációs időszak alatt a regisztrációs helyszíneken az arra kijelölt személynek/helyen leadja.  

2. A regisztrált játékos feladata a helyszínen, az üvegstúdióhoz közel felállított Class akadálypályán végig korcsolyázni a Class hostesst követve.

A játékosban résztvevők között a játék órájában kisorsolunk egy nyertest, aki megkapja a kihangosító-transmitter szettet.

           

              A játékos a játékban egy játékkártyával vehet részt a játékban.

5. A játékban elnyerhető díjak

Az „Akadálypálya” helyszíni játék díjai:

·         1 db kihangosító-transzmitter, a játék ideje alatt összesen 30 db

Az „Akadálypálya” helyszíni játék fődíjai:

·         1 db okostelefon, a játék ideje alatt összesen 1 db

·         1 db tablet, a játék ideje alatt összesen 1 db

7. Díjak átadása

A játékot követően a Class FM tájékoztatja a nyerteseket a díjak átvételének pontos időpontjáról és helyszínéről. A díjakkal kapcsolatban felmerülő valamennyi adó- és egyéb közterhet a díjak juttatója a Class FM viseli.

A nyertesek kötelesek a Class FM-el együttműködni annak érdekében, hogy a díjak átvétele a Class FM által meghatározott határidőn belül megtörténjen.

A díjak pénzre nem válthatóak. A díjak átvétele után az azzal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért, a Class FM felelősséget nem vállal.

Amennyiben a részvételi feltételek nem teljesülnek a nyertes játékosok tekintetében, úgy az illető személy nem jogosult a díjra, illetve – amennyiben a díj számára már átadásra került – köteles azt a Class FM részére, illetve a díj felajánlója részére Class FM erre vonatkozó első írásbeli felszólításában foglaltak szerint visszaadni illetve visszafizetni

8. Felelősség kizárás

A Class FM, az Műjégpálya Budapest, illetve a játék szervezésében résztvevő további cégek nem vállalnak felelősséget a játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a játékosokat terheli.

Figyelemmel arra, hogy a játékokban való részvétel ingyenes, a Class FM, illetve a játékok szervezésében résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a játékok során, a játékok esetleges hibáiból, hiányosságaiból, a játékok során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, a játékosnál felmerülő károkért való felelősséget.

A Class FM a játékosok adatait (nevét, telefonszámát, címét, e-mailjét) bizalmasan, az érvényes adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli.

A Class FM a részére megadott személyes adatait kizárólag a promóció ideje alatt kezeli, a továbbiakban nem tárolja, és nem továbbítja. Az adatkezelési időtartam lejártával, illetve az adatok törlése iránti kérelmének kézhezvételét követő 30 napon belül a játékos személyes adatait nyilvántartásából törli. a játékosoknak bármikor lehetőségük van arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok helyesbítését vagy törlését az alábbi címeken: gyartas@classfm.hu Ezen kívül megilleti a játékost a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján meghozott döntésünkkel nem ért egyet, úgy bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz („NAIH”) fordulhat. A Class FM adatkezelési adatvédelmi azonosítószáma: NAIH- 63405/2013.


A Class FM fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen részvételi feltételeket vagy magukat a játékokat előzetes értesítés nélkül kiegészítse vagy módosítsa. A Class FM jogosult a játékokat bármikor visszavonni, felfüggeszteni vagy megszüntetni. A Class FM a játékokkal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását www.classfm.hu teszi nyilvánossá.A hivatalos Internet oldal címe:
www.classfm.hu, mely a játék meghirdetett időtartama alatt üzemel.

 

Budapest, 2016. december