Sms, e-mail és Facebook nyereményjátékok részvételi feltételei

SMS, E-MAIL, FACEBOOK NYEREMÉNYJÁTÉKOK

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

1. A játékok szervezője

Valamennyi „SMS, e-mail, facebook nyereményjáték”(a továbbiakban: „játékok”) szervezője az ADVENIO Zrt. (1089 Budapest, Üllői út 102., a továbbiakban: „Class FM”.)  A Class FM játékokat szervez az alábbi feltételekkel.

2. A játékokban résztvevő személyek

 

A játékokban részt vehet minden, Magyarországon tartósan letelepedett, 16 éven felüli természetes személy, kivéve:

-          a Class FM tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, és ezen személyek Ptk. 685.§ b) pontjában meghatározott, közeli hozzátartozói;

-          az adott játékhoz a nyeremény(eke)t juttató gazdasági társaság tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, és ezen személyek Ptk. 685.§ b) pontjában meghatározott, közeli hozzátartozói;

-          a játékok előkészítésében és lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyek Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott, közeli hozzátartozói;

-          akit a Class FM a játékokból jelen szabályzat megsértése miatt kizárt.

3. A játékokban való részvétel

A játékokban való részvétellel a játékosok a jelen - classfm.hu - internet oldalon közzétett hivatalos részvételi feltételeket elfogadják.

4. Az egyes játékok időtartama és menete

Az egyes játékok időtartamát és részletes menetét a Class FM esetenként határozza meg és annak részletei a játékhoz tartozó reklámszpotban elhangoznak. Eltérés esetén az ezen szpotban elhangzó feltételek az irányadóak.

A játékokban bármelyik Class FM hallgató (továbbiakban „játékos”) részt vehet, aki a játékokra jelentkezés feltételét teljesíti, azaz a vagy valamely műsorvezető által meghatározott szöveget, vagy valamely műsorvezető által feltett kérdésre a helyes választ elküldi sms-ben, e-mailben, facebok posztban a játékhoz tartozó reklámszpotban elhangzó számra.

A játékok időtartama alatt az adott szöveget, illetve helyes választ elküldő hallgatók közül, az adott műsorvezető szubjektív alapon kiválaszt egy hallgatót, akit felhív adásban. Amennyiben nem tudja elérni a lehetséges nyertest (nem elérhető vagy nem veszi fel a telefont 4. csengetésre sem), akkor új hallgatót/játékost hív.

Az adott játék napi díját abban az esetben kapja meg a játékos, ha a műsorvezető által adásban feltett 1 (egy)tudáslapú kérdésre helyesen válaszol. Amennyiben nem tudja a feltett kérdésre a helyes választ, úgy a műsorvezető, a fentiek szerint új játékost választ és hív fel.

5. A Díjak

Az egyes játékok díjait a Class FM esetenként határozza meg, és azok részletei a játékhoz tartozó reklámszpotban elhangoznak.

7. Díjak átadása

Az egyes napi nyertesek legkésőbb 30 munkanapon belül kapják meg a díjakat.

A nyertesek kötelesek a Class FM-el együttműködni annak érdekében, hogy a díjak átvétele a Class FM által meghatározott határidőn belül megtörténjen.

Amennyiben a nyertest, az előre egyeztetett időpontban nem tudják elérni az általa megadott címen, akkor a nyertes a díjra a továbbiakban nem jogosult.

A díjak átvétele után az azzal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért, a Class FM felelősséget nem vállal. A díjak pénzre nem válthatóak.

A díjakkal kapcsolatban felmerülő valamennyi adó- és egyéb közterhet nem a Class FM, hanem a díjaknak az egyedi feltételekben meghatározott juttatója viseli.

8. Felelősség kizárás

A Class FM nem vállal felelősséget a játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatok által okozott következményekért. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a játékosokat terheli.


Figyelemmel arra, hogy a játékokban való részvétel ingyenes, a Class FM, illetve a játékok szervezésében résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a játékok során, a játékok esetleges hibáiból, hiányosságaiból, a játékok során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, a játékosnál felmerülő károkért való felelősséget.

 

A játékos hozzájárul ahhoz, hogy adatait (nevét, cégnevét, címét, telefonszámát) a Class FM promóciós partnerei részére a díjak eljuttatása céljából átadja.


A Class FM fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen részvételi feltételeket vagy magukat a játékokat előzetes értesítés nélkül kiegészítse vagy módosítsa. A Class FM jogosult a játékokat bármikor visszavonni, felfüggeszteni vagy megszüntetni. A Class FM a játékokkal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását www.classfm.hu teszi nyilvánossá.


A hivatalos Internet oldal címe a www.classfm.hu, mely a játékok meghirdetett időtartama alatt üzemel.

 

Budapest, 2012. november 05.

Class FM